ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БУАХИТ

 

П  О  К  А  Н  А

 
   Управителният съвет на Сдружение „БИЗНЕС УНИВЕРСИТЕТСКА АСОЦИАЦИЯ В ХРАНИТЕЛНАТА  ИНДУСТРИЯ И ТУРИЗМА“ (БУАХИТ) на основание чл. 26 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел /ЗЮЛНЦ/, както и във връзка с чл. 17, ал. 1 от устава на сдружението и свои решения по Протокол № 8 от 21.02.2020 г. и Протокол № 9 от 28.02.2020 г. свиква Общо събрание, което ще се проведе на 24.04.2020 год. от 13:00 часа в гр. Пловдив, бул. „Марица“ №26, Университет по хранителни технологии, Блок 2, аудитория „Хоризонт“ при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на отчет на Управителния съвет за годишната дейност и баланса на БУАХИТ за 2019 год.
 
2. Приемане на бюджет и план за работата на БУАХИТ за 2020 год.
 
3. Приемане на изменение и допълнение на Решение № 3 от 11.10.2018 г. на Общото събрание на БУАХИТ, относно размера на годишната имуществена вноска.

4. Разни.
 
   При липса на кворум, на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ, Общото събрание ще се проведе същия ден от 14:00 часа на същото място и при същия дневен ред.
 
 
Председател на УС:_________________
/проф. дтн Кольо Динков/