ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БУАХИТ


 
П О К А Н А
 
  Управителният съвет на Сдружение „БИЗНЕС УНИВЕРСИТЕТСКА АСОЦИАЦИЯ В ХРАНИТЕЛНАТА ИНДУСТРИЯ И ТУРИЗМА“ (БУАХИТ) на основание чл.26 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел /ЗЮЛНЦ/, както и във връзка с чл.17, ал.1 от устава на сдружението и свои решения по протоколи №8/21.02.2020 г. и №10/09.06.2020 г. свиква Общо събрание, което ще се проведе на 24.07.2020 г. (петък) от 13:00 часа в гр. Пловдив, бул. „Марица“ №26, Университет по хранителни технологии, блок 2, аудитория „Хоризонт“, при следния
Д Н Е В Е Н   Р Е Д :
1. Приемане на отчет на Управителния съвет за годишната дейност и баланса на БУАХИТ за 2019 г.
2. Приемане на бюджет и план за работата на БУАХИТ за 2020 г.
3. Приемане на изменение и допълнение на Решение №3 от 11.10.2018 г. на Общото събрание на БУАХИТ, относно размера на годишната имуществена вноска.
4. Разни.
   
   При липса на кворум, на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ, Общото събрание ще се проведе същия ден от 14:00 часа на същото място и при същия дневен ред.
 
 
 
 
         Председател на УС:            /п/
                           
/проф. дтн Кольо ДИНКОВ/