ПРОВЕДЕНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БУАХИТ

   

    Общо събрание на „Бизнес университетска асоциация в хранителната индустрия и туризма” се проведе на 24.07.2020 г. в аудитория „Хоризонт” на Университета по хранителни технологии.

  Присъстващите членове на сдружението, представлявани от законните си представители и от представители по пълномощие  с единодушие приеха отчета за годишната дейност и баланса на БУАХИТ през 2019 г., представен от Председателя на Управителния съвет - проф. дтн Кольо Динков.
   Единодушно бяха приети и План за работа на асоциацията за 2020 г., който предварително подробно и задълбочено бе разгледан и обсъден на заседание на Управителния съвет на „Бизнес университетска асоциация в хранителната индустрия и туризма”, както и Бюджет за 2020 г., в който са обезпечени финансово дейностите от плана за работа.
     Общото събрание прие изменение и допълнение на Решение от Учредителния протокол, относно годишната имуществена вноска за новоприети членове на сдружението.