БУАХИТ ПРОВЕДЕ ГОДИШНОТО СИ ОБЩО СЪБРАНИЕ

   
   „Бизнес университетска асоциация в хранителната индустрия и туризма” проведе Общо събрание на 23.06.2021 г. в аудитория „Хоризонт” на Университета по хранителни технологии.
    Присъстващите членове на сдружението, представлявани от законните си представители и от представители по пълномощие  с единодушие приеха отчета за годишната дейност и баланса на БУАХИТ за 2020 г. , представен от Председателя на Управителния съвет - проф. дтн Кольо Динков.
    Единодушно бяха приети и План за работа на асоциацията за 2021 г., който предварително бе разгледан и обсъден на заседание на Управителния съвет на „Бизнес университетска асоциация в хранителната индустрия и туризма”, както и Бюджет за 2021 г., в който са обезпечени финансово дейностите от плана за работа.