ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА буахитП О К А Н А

 
 Управителният съвет на Сдружение „БИЗНЕС УНИВЕРСИТЕТСКА АСОЦИАЦИЯ В ХРАНИТЕЛНАТА ИНДУСТРИЯ И ТУРИЗМА“ (БУАХИТ) на основание чл.26 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел /ЗЮЛНЦ/, както и във връзка с чл.17, ал.1 от устава на сдружението и свое решение по Протокол № 14/19.04.2022 г. свиква Общо събрание, което ще се проведе на 22.06.2022 г. от 15.00 часа в гр. Пловдив, бул. „Марица“ № 26, Университет по хранителни технологии, блок 2, аудитория „Хоризонт“, при следния
 
Д Н Е В Е Н   Р Е Д :
  1. 1. Приемане на отчет на Управителния съвет за годишната дейност и баланса на БУАХИТ за 2021 г.
  2. 2. Приемане на бюджет и план за работата на БУАХИТ за 2022 г.
  3. 3. Приемане на решение относно размера на годишната имуществена вноска на членовете на сдружението за финансовата 2022 г..
  4. 4. Утвърждаване на решение на УС за прием на нов член на сдружението.
 
   При липса на кворум, на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ, Общото събрание ще се проведе същия ден от 16.00 часа на същото място и при същия дневен ред.
 
 
 

                                                                     Председател на УС:         /п/
                                                                                     /проф. дтн Кольо Динков/