Цели на БУАХИТ

Целите на сдружение „Бизнес университетска асоциация в хранителната индустрия и туризма" са да организира, координира и стимулира сътрудничеството между Университета по хранителни технологии и българските стопански организации, осъществяващи дейност в областта на хранителната промишленост, биотехнологиите, хранителното машиностроене и туризма за осигуряването на високо ниво и конкурентноспособност на образованието и подготвяните от него кадри, продуктивност и ефективност на научните и развойни изследвания като предпоставка за стабилното прогресивно развитие на хранителната промишленост, биотехнологиите, хранителното машиностроене и туризма.