Структура

Органите на управление на сдружение „Бизнес университетска асоциация в хранителната индустрия и туризма" са Общото събрание и Управителния съвет.
Общото събрание на сдружението е негов върховен орган и се състои от всички негови членове.
Управителният съвет се състои от 9 лица - членове на сдружението и се избира от Общото събрание за срок от 5 (пет) години. Членовете на Управителния съвет избират от своя състав председател.
Председателят на Управителния съвет представлява сдружението и ръководи текущата му дейност, организира изпълнението на решенията на Общото събрание и на Управителния съвет. В отсъствието на председателя сдружението се представлява от изрично упълномощен член на Управителния съвет.

БИЗНЕС УНИВЕРСИТЕТСКА АСОЦИАЦИЯ В ХРАНИТЕЛНАТА ИНДУСТРИЯ И ТУРИЗМА
  • КОЛЬО ТЕНЕВ ДИНКОВ - Председател
  • БОРИС ИВАНОВ КАЛИБАЦЕВ
  • ЕЛЗА КОСТАДИНОВА МАРКОВА
  • ЙОРДАН ЛОЗЕВ ВЪЛЧЕВ
  • КИРИЛ МАРИНОВ ВЪТЕВ
  • МАРИЯН ВЕСЕЛИНОВ БЕЛЯКОВ
  • ИВАН ГЕОРГИЕВ ПАПАЗОВ
  • ТОДОР ЛОЗКОВ ТОДОРОВ
  • ЛЮБОМИР КРЪСТЕВ ДРАГАНОВ
изтеглете съдържанието