Условия за членство

Членуването в сдружение „Бизнес университетска асоциация в хранителната индустрия и туризма" е доброволно, открито за членуване на всички юридически и дееспособни физически лица, които приемат и споделят целите и принципите на сдружението. Новите членове се приемат по писмено заявление до Управителния съвет, който разглежда заявлението и се произнася с решение на първото си заседание след постъпването му. Решенията на Управителния съвет за приемането на нови членове се утвърждават от Общото събрание.