Дейности на БУАХИТ

Сдружение „Бизнес университетска асоциация в хранителната индустрия и туризма" осъществява следните дейности по организиране, координиране и стимулиране на сътрудничеството между членовете на асоциацията:

  • организация на стажове и практически обучения на студенти, докторанти и специализанти и подпомагане на реализацията им след завършване на обучението в стопанските структури на членовете на сдружението;
  • съвместно участие в научни, научно-изследователски и развойни европейски, национални и регионални проекти и програми;
  • повишване на квалификацията и създаване на възможности за професионално развитие на академичния персонал и специалисти на членовете на сдружението чрез организнране и финансиране на участия в международни изложения, научни конференции, семинари и др. форуми в областта на хранителната промишленост, биотехнологиите, хранителното машиностроене и туризма;
  • организиране на семинари, конференции и кръгли маси по проблемите на образованието, подготовката и реалнзацията на кадри за хранително-вкусовата промишленост, биотехнологиите, хранителното машиностроене и туризма;
  • обмен на информация по образователни и научни програми, методики и материали, свързани с хранителната наука и технологии и туризма;
  • хармонизиране на учебните програми и планове с европейските изисквания и стандарти и съобразяването им с практическите нужди на реалния бизнес в областта на хранителната промишленост, биотехнологиите, хранителното машиностроене и туризма;
  • организиране на сътрудничество между Асоциацията и държавни органи и институции, неправителствени организации, инвеститори и стопански структури за развитието на образованието и науката в областта на хранителната промишленост и биотехнологиите, хранителното машиностроене и туризма;
изтеглете съдържанието